stiftinga3

Om stiftinga
Vi har som føremål å eige, drifte og ta vare på kulturminnet Gamlegymnaset i Volda, gnr. 18 bnr. 14, herunder å kunne leige/låne ut lokale i bygningen til frivillige lag og organisasjonar.

Styret for stiftinga Gamlegymnaset i Volda (GIV) skipa 30.06.15: Kari Aslaug Hasle (leiar), Norleif Bjørneseth, Svein Arnesen, Benedikte Holmberg og Gunnar Stig Andenes. Varamedlemmer: Karen Brænne, Per Svein Krøvel, Eivind Olav Indresøvde, Øyvind Festø og Jac Heltne.

7. september 2015 tok stiftinga Gamlegymnaset i Volda formelt over ansvaret for skulebygningen. Med utgangspunkt i vedtak i kommunestyremøte 18.06.15 gav Volda kommune bygningen, med uthuset kalla ´Trønderen´ og eigedomen på 2744,7 m2, til stiftinga. Med vedtaket følgde også ei løyving på 1.6 millionar kroner øyremerka omlegging av taket, samt kr. 25.000, – til årlege driftsutgifter.

I første omgang arbeider vi for vedlikehald og vern av bygningen med hageanlegg. Den vakre trebygningen på Engeset, bygd i 1851 og utvida i høgda 1902, representerer eit grunnleggande stykke Voldahistorie. Her vart landets første gymnas på landsbygda med eksamensrett etablert i 1910. Gymnasbygningen står som eit ruvande symbol på utviklinga av Volda som skulestad. Bygget sine unike kvalitetar gjer dette til eit hus med høg verneverdi, også i nasjonal målestokk. Bygningen har ei grunnflate på 233 m2 over fire etasjar, og har i alt 49 vindauge med 255 ruter.

Vidare har vi som mål at staden kan verte eit kulturelt samlingspunkt og identitetsmerke for Volda og regionen. Vi ønskjer at Gamlegymnaset kan verte ein møteplass for opplevingar, formidling, læring og kultur for folk i alle aldrar. Vi vil basere drifta på utleige av lokale til frivillige lag og organisasjonar, samt andre som kan ha interesse av møtelokale i stemningsfulle omgjevnader. Eit rom for framtidig skulehistorisk museum og formidling høyrer med til planane.

Vi har eit ønskje om breitt samarbeid og deltaking i prosessen med å utvikle staden. Venegruppa vert sentral i vidare utviklingsarbeid, og her er alle velkomne til å vere med som medlemmer.

 

Kontakt oss
De kan melde dykk inn i venegruppa vår her. Send oss gjerne ein e-post på gamlegymnaset@gmail.com. De finn oss også på Facebook.

Utleige
Les meir om utleige her.

 

Om vedlikehaldsarbeidet: 

Prosjektfase 1, hausten/vinteren 2015/2016:

Finansiering i hovudsak av løyvinga frå Volda kommune på kr. 1.600.000, -, samt gåvemidlar frå SpareBank 1 og Nordea. Totalpris: kr. 1.775.000, –

Frå medio oktober var Inge Kolås AS vore i gang med følgjande arbeid:

  • Stabilisering og sikring av reisverk i kjellar
  • Omlegging av tak til skifer
  • Tilbakeføring av piper
  • Tilbakeføring av arker i 3. etg. med vindauge for å sikre lysforhold til rom på loftet

Totalkostnad: 1.775.000 inkl. moms.

Ferdigstilling i april 2016.

Prosjektfase 2, med mål om ferdigstilling første halvår 2017:

Vedlikehald av vindauge

Frå medio oktober har Byggtrad v/Kåre Løvoll vore i gang med følgjande vedlikehaldsarbeid knytt til vindauga:
– Uttak av glas i vindusfag, ny innerfals, innsetting av glas og rekitting
– Reparasjon og spundsing av roteskadde fag
– Nye hasper der dei manglar/er øydelagde
– Rotskader under vindauge i tømmer vert spundsa
– Gjenskaping av vindu i originale vindusopningar i kjellar
– Innsetting av innervindu (Optoglas) i 2. etasje.

Totalkostnad: kr. 725 000, – Støtte til finansiering ved hjelp av midlar frå Kulturminnefondet og fylkeskommunale tilskot til kulturminne av høg verdi, samt SpareBank 1 og Kragset Eigedomsmekling.
Dugnadsinnsats på 666 timar gjennom venegruppa og kurs i samarbeid med Fortidsminneforeininga avd. Sunnmøre

Prosjektfase 3, mål om ferdigstilling 2017:
Utvendige fasadar, vedlikehald av ytterveggar
Kostnadsbudsjett på kr. 488 500, – inkludert eigeninnsats på 500 dugnadstimar. Motteke tilsegn frå Møre og Romsdal fylke på kr. 80 000 til arbeidet. Søknad til Kulturminnefondet inne.
– Reingjering, vøling av rotskadar i kledning og drypnaser
– Vøling av dører
– Linoljemaling på alle utvendige flater (3. strøk)

Vidare prosjektfasar: Innvendig vedlikehald og renovering, samt tilbakeføring av hageanlegg

Von om privat og offentleg støtte til finansiering

Dugnadsinnsats og samarbeid med støttespelarar